Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2021. március 1-től

Legutóbbi frissítés: 2022. május 18.


1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Ready 2 Grow Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:    2100 Gödöllő, Remsey krt. 8.
Telefon:    +36 30 371 5660
Email:    info@r2g.hu
Honlap:    https://r2g.hu
Cégjegyzék szám:    13-09-177610
Képviselője:    Maka Marianna

2. A tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az érintettek számára közérthető formában és áttekinthető módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.
Az adatkezelés nem tartozik fő tevékenységeink sorába, de annak vitelében különös tekintettel vagyunk a vonatkozó európai uniós és hazai jogi szabályozásra, különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatkezelési rendelet - GDPR)” valamint a hazai „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásaira.
Szakmai tevékenységünket illetően cégünk elektromos gépjárművek töltéséhez szükséges infrastruktúra kiépítésével, így különösen töltőberendezések telepítésével, valamint ezek kezeléséhez, vezérléséhez szükséges szoftverek, alkalmazások fejlesztésével foglalkozik.

3. Az adatkezelés általános célja

Szolgáltatás nyújtása, szoftveres applikáció fejlesztése, illetve ügyfelek általi használata, valamint számviteli bizonylatok kiállítása.

4. Kezelt adatok

4.1 Applikáció letöltése, használata

Érintettek: minden természetes személy, aki az applikációt letölti, használja.

Adatkezelés célja: Szolgáltatás nyújtása.

Tevékenység: Applikáció rendelkezésre bocsátása   
Adatfajta: név, telefonszám, e-mail cím, gépjármű rendszáma             
Jogalap: Szerződés teljesítése
Cél: Szolgáltatás nyújtása     
Őrzési idő: A jogviszony megszűnésétől számított 5 évig.
    
Az adatkezelés folyamata:


Az applikáció letöltésekor az ügyfél által megadott adatokat felhasználjuk, azokat a szerződéses kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag a szolgáltatás nyújtása, és kapcsolattartás céljából.
Az adatok megadása a szerződéskötésnek, a szolgáltatás nyújtásának elengedhetetlen feltétele az ügyfél azonosítás és a kapcsolattartás végett.

4.2    Számlázás

Érintettek: minden felhasználó, aki igénybe veszi a szolgáltatást.

Adatkezelés célja: Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása.

Tevékenység: Számlázás      
Adatfajta: név, számlázási cím       
Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítése   
Cél: Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása   
Őrzési idő: A mindekor hatályos számviteli szabályok szerinti őrzési kötelezettség lejártáig.
         
Az adatkezelés folyamata:

A felhasználó ügyfelek nevét és címét, valamint amennyiben ezt a felhasználó igényli és megadja nem természetes személyre vonatkozó számlázási adatait felhasználjuk a számviteli bizonylat kiállításához. Ezeket az iratokat, illetve adatokat a mindekor hatályos számviteli szabályok szerinti őrzési kötelezettség lejártáig őrizzük meg.
Az adatok megadása a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező, elmulasztása esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

4.3    Hírlevél
Adatfeldolgozóként bizonyos esetekben (például hírlevél küldése) igénybe vehetjük a Mailchimp szolgáltatását is. Ebben az esetben a Mailchimp adatfeldolgozónak minősül. Ilyen esetekben a Mailchimp adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata a következő linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/, a címe pedig: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; további
információ pedig itt érhető el: scott.culpepper@mailchimp.com, +1 (404) 806-5843.


5. Az adatok biztonsága


Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságáról.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére.

Az adatok biztonsága érdekében:

•    az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére
•    figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében
•    az informatikai eszközöket, valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen
•    az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események felderítéséről
•    nagy gondot fordítunk a munkatársak információbiztonsági képzésére és a tudatosság növelésére
•    az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság

6. Az adatok továbbítása, átadása, adatfeldolgozó igénybevétele

Az adatok átadására sor kerülhet hatósági megkeresések esetén (pl. NAV ellenőrzés).

A számlák kezelésével kapcsolatos tevékenységeinkhez vállalkozásunk adatfeldolgozót (KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C., Cégjegyzékszám: 01-09-303201)  vesz igénybe, ugyanis a szolgáltatásnyújtás ellenértékéről szóló számlát harmadik személy által működtetett, online számlázóprogram (https://www.szamlazz.hu) segítségével állítjuk ki. A vele megkötött szerződésünk része az adatfeldolgozásról szóló megállapodás, mely biztosítja, hogy eljárása során ugyanolyan körültekintéssel, a vonatkozó jogszabályok megtartásával, kizárólag az utasításunknak megfelelően végzi az adatok kezelését.

7. Az érintettek jogai

Minden érintettnek joga van:

•    Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
•    Hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz
•    Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni
•    Személyes adatainak törlését (inaktiválását) kérni
•    Az adatkezelés korlátozását kérni
•    Tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása ellen
•    Jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben

Ezeket a jogokat az érintettek az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

Elérhetőségek a joggyakorlás érdekében:

•    Postai levélben: Ready 2 Grow Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Remsey krt. 8.
•    E-mailben: info@r2g.hu
•    Személyesen: +36 30 371 5660 telefonszámon egyeztetett módon.

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk azonosítani a hívó felet.

Jogaik megsértése esetén az érintettek a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
honlap: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.